‭‭‭(0320) 76 90 69‬ info@blockline-ictmedia.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

 1. Blockline ICT & Media: Blockline ICT & Media, gevestigd te Lelystad onder KvK nr. 76801438.
 2. Klant: degene met wie Blockline ICT & Media een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Blockline ICT & Media en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Blockline ICT & Media.  
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Blockline ICT & Media zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Blockline ICT & Media zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Blockline ICT & Media slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Blockline ICT & Media hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Blockline ICT & Media hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Blockline ICT & Media te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Blockline ICT & Media niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. Blockline ICT & Media kan diensten aanbieden op basis van ‘no cure no pay’. 
 6. In het geval van no cure no pay ontstaat de betalingsverplichting voor de klant op het moment dat het overeengekomen resultaat is behaald.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Blockline ICT & Media mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Blockline ICT & Mediade klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Blockline ICT & Media behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend in de winkel.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Blockline ICT & Media gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Blockline ICT & Media. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Blockline ICT & Media zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Blockline ICT & Media op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Blockline ICT & Media, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Blockline ICT & Media te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Blockline ICT & Media gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Blockline ICT & Media roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Blockline ICT & Media, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@blockline-ictmedia.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Blockline ICT & Media, https://www.blockline-ictmedia.nl, kan worden gedownload.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Blockline ICT & Media, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 4. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Blockline ICT & Media indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Blockline ICT & Media deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Blockline ICT & Media heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van

enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. Blockline ICT & Media kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Blockline ICT & Media heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Blockline ICT & Media.
 3. Blockline ICT & Media is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld

aan Blockline ICT & Media te verrekenen met een vordering op Blockline ICT & Media. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Blockline ICT & Media blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Blockline ICT & Media op grond van wat voor met Blockline ICT & Media gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Blockline ICT & Media zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Blockline ICT & Media een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Blockline ICT & Media het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering  

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Blockline ICT & Media, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Blockline ICT & Media het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Blockline ICT & Media kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door Blockline ICT & Media opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Blockline ICT & Media door Blockline ICT & Media schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Blockline ICT & Media niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde

producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben

afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Blockline ICT & Media niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Blockline ICT & Media, bij gebreke waarvan Blockline ICT & Media niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Blockline ICT & Media die bij  de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd  
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Blockline ICT & Media de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.  

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/Installatie

Hoewel Blockline ICT & Media zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Blockline ICT & Media enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Ruilen 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Blockline ICT & Media voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Blockline ICT & Media heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Blockline ICT & Media tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Blockline ICT & Media tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.  

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Blockline ICT & Media.  
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Blockline ICT & Media de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Blockline ICT & Mediaredelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen Blockline ICT & Media en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Blockline ICT & Media schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom 

 1. Blockline ICT & Media behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blockline ICT & Media (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Blockline ICT & Media ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Blockline ICT & Media waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat  verspreiding ervan Blockline ICT & Media schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.   

Boetebeding

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Blockline ICT & Media een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.0001.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Blockline ICT & Media waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Blockline ICT & Media tegen alle aanspraken van derden die verband

houden met de door Blockline ICT & Media geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door Blockline ICT & Media geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Blockline ICT & Media daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Blockline ICT & Media uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Blockline ICT & Media in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Blockline ICT & Media gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Blockline ICT & Media.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Blockline ICT & Media ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Blockline ICT & Media een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van

hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die

overeenkomst aan Blockline ICT & Media verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Blockline ICT & Media

 1. Blockline ICT & Media is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
 2. Indien Blockline ICT & Media aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Blockline ICT & Media is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Blockline ICT & Media aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Blockline ICT & Media vervalt in elk geval

12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Blockline ICT & Media toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Blockline ICT & Media niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Blockline ICT & Media in verzuim is. 
 3. Blockline ICT & Media heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Blockline ICT & Media kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Blockline ICT & Media in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Blockline ICT & Media kan worden toegerekend in een van de wil van Blockline ICT & Media onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Blockline ICT & Media kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Blockline ICT & Media 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Blockline ICT & Media er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Blockline ICT & Media is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Blockline ICT & Media is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Blockline ICT & Media zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Blockline ICT & Media. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Blockline ICT & Media bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Blockline ICT & Media is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 06 januari 2020

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle door Blockline ICT & Media uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen en alle met Blockline ICT & Media gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Blockline ICT & Media’ verstaan Blockline ICT & Media en is een handelsnaam statutair gevestigd te Lelystad ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Flevoland onder nummer 76801438, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden, en onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan de wederpartij van Blockline ICT & Media.

1.4 Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Blockline ICT & Media aan de wederpartij.

1.5 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

ARTIKEL 2: OFFERTE, AANBIEDING EN OVEREENKOMST

2.1 De door Blockline ICT & Media gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende één (1) maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Blockline ICT & Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen één (1) maand wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.

2.2 Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, waarbij Blockline ICT & Media mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van die gegevens.

2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Blockline ICT & Media daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Blockline ICT & Media anders aangeeft.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6 Indien Blockline ICT & Media op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, zal deze begroting puur informatief en indicatief zijn. Blockline ICT & Media kan desgewenst offertes op naam van de opdrachtgever aanvragen.

2.7 Een overeenkomst komt met Blockline ICT & Media slechts tot stand, indien Blockline ICT & Media deze schriftelijk heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging, of als Blockline ICT & Media met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.8 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Blockline ICT & Media een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Blockline ICT & Media eerst nadat deze schriftelijk door Blockline ICT & Media zijn bevestigd.

2.9 Voor overeenkomsten of opdrachten waarvan door Blockline ICT & Media geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de door Blockline ICT & Media verzonden factuur als opdrachtbevestiging beschouwd, die ook geacht wordt de overeenkomst of opdracht juist en volledig weer te geven.

ARTIKEL 3: HONORARIUM

3.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Blockline ICT & Media, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3.3 Het honorarium alsmede eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

3.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één (1) maand kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

3.5 Indien Blockline ICT & Media met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Blockline ICT & Media niettemin gerechtigd verhoging van dit honorarium of uurtarief ten laste te laten komen aan de opdrachtgever. Blockline ICT & Media is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Blockline ICT & Media kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

3.6 Indien sprake is van een vast honorarium, is Blockline ICT & Media niettemin gerechtigd kosten in verband met meerwerk door te berekenen aan de opdrachtgever.

3.7 Bovendien mag Blockline ICT & Media het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Blockline ICT & Media, dat in redelijkheid niet van Blockline ICT & Media mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

3.8 Blockline ICT & Media zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Blockline ICT & Media zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

3.9 Indien Blockline ICT & Media door het niet tijdig, of helemaal niet aanleveren door opdrachtgever van volledige, duidelijke of deugdelijke gegevens/ materialen, of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is tot het verrichten van meerdere of andere werkzaamheden, worden deze werkzaamheden afzonderlijk gedeclareerd op basis van het voor Blockline ICT & Media gehanteerde honorarium

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Blockline ICT & Media zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en zo onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, hetgeen wordt bepaald door Blockline ICT & Media.

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blockline ICT & Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Blockline ICT & Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Blockline ICT & Media zijn verstrekt, heeft Blockline ICT & Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 De termijn waarbinnen de opdracht moet zijn uitgevoerd en andere data worden door Blockline ICT & Media vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij Blockline ICT & Media bekend waren. Opgegeven termijnen en andere data, zullen echter nooit zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige uitvoering zal Blockline ICT & Media schriftelijk in gebreke moeten worden gesteld en zal een redelijke termijn moeten worden gesteld waarbinnen Blockline ICT & Media alsnog de opdracht uitvoert.

4.4 Na het accorderen van de schets-opzet, waarbij het werk voldoet aan de specificaties, geldt het werk als goedgekeurd door opdrachtgever. Mocht opdrachtgever eventueel aanmerkingen hebben, zal Blockline ICT & Media hiervan aantekening maken en deze vervolgens zo spoedig mogelijk verwerken.

4.5 Indien de uitvoering van de opdracht door Blockline ICT & Media wordt vertraagd door een omstandigheid die Blockline ICT & Media redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden (zie art. 6), zal Blockline ICT & Media gerechtigd zijn zoveel later de opdracht uit te voeren als deze omstandigheid duurt. Blockline ICT & Media zal alles in het werk stellen deze termijn zo kort mogelijk te laten zijn en zo snel mogelijk de opdracht uit te voeren.

4.6 Indien de uitvoering van de opdracht door Blockline ICT & Media wordt vertraagd door een in art. 6 genoemde omstandigheid, aanvaardt Blockline ICT & Media geen aansprakelijkheid voor eventuele extra kosten, gemaakt door de opdrachtgever ten gevolge van de niet tijdige uitvoering van Blockline ICT & Media.

4.7 Indien een termijn is overeengekomen waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd, gaat deze in zodra de overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Blockline ICT & Media.

4.8 Levering van het werk vindt digitaal plaats (zoals per e-mail, cloud-drive). Bij digitale aanlevering van grafische bestanden neemt Blockline ICT & Media in acht de Richtlijn Digitaal Aanleveren, zoals opgesteld door de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO).1

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZAKEN VAN OPDRACHTGEVER

5.1 Partijen verbinden zich om alle vertrouwelijke gegevens van de wederpartij, waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennis mochten krijgen, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

5.2 Voor zover Blockline ICT & Media informatie, materialen en/of faciliteiten benodigd voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, stelt opdrachtgever deze zo snel mogelijk kosteloos aan Blockline ICT & Media ter beschikking. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens c.q. de werking van de faciliteiten en de bruikbaarheid van de materialen.

5.3 Eindcontrole van laatste proef van het werk wordt gedaan door opdrachtgever. Deze is verantwoordelijk voor drukfouten.

5.4 Iedere ‘master’ blijft eigendom van Blockline ICT & Media, ongeacht de drager of de vorm. Blockline ICT & Media is gerechtigd deze in haar bezit te houden. Eventuele toezending, bewaring en retourzending geschiedt voor risico van opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen blijven de bron- en werkbestanden, fonts, etc. eigendom van Blockline ICT & Media en worden niet ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever

ARTIKEL 6: OVERMACHT

6.1 Onder overmacht aan de zijde van Blockline ICT & Media wordt ten deze verstaan: elke van haar wil onafhankelijke c.q. onvoorzienbare en onvoorziene omstandigheid waardoor Blockline ICT & Media, blijvend of tijdelijk, verhinderd wordt in de uitvoering van de door opdrachtgever gegeven opdracht, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Onder overmacht valt eveneens, voor zover niet reeds onder de vorige omschrijving begrepen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, werkstaking, bedrijfsbezetting, ziekteverzuim van personeel, verkeersomstandigheden, oproer, brand, waterschade, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan voor de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van Blockline ICT & Media.

6.2 Indien naar het oordeel van Blockline ICT & Media de overmacht van tijdelijke aard is, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst van opdracht op te schorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet.

6.3 Indien naar het oordeel van Blockline ICT & Media de overmacht van blijvende aard is, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst van opdracht aan de omstandigheden aan te passen of geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Blockline ICT & Media tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden is.

6.4 Indien Blockline ICT & Media bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

ARTIKEL 7: RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder maar niet beperkt tot het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Blockline ICT & Media. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Blockline ICT & Media daartoe bevoegd.

7.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening-of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

7.3 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is de opdrachtgever verplicht de naam van Blockline ICT & Media op of bij het werk te (laten) vermelden, tenzij anders schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, is zij aan Blockline ICT & Media verschuldigd tweemaal het bedrag aan publicatierechten, welk bedrag minimaal € 200,- bedraagt.

7.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Blockline ICT & Media tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypen, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Blockline ICT & Media, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Voorts mogen deze noch deels noch in zijn geheel worden gereproduceerd.

ARTIKEL 8: GEBRUIK EN LICENTIE

8.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Blockline ICT & Media, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het werk voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Blockline ICT & Media bekend te zijn gemaakt.

8.2 Een opdrachtgever die zonder toestemming van Blockline ICT & Media een werk anders dan overeengekomen openbaar maakt, is hiervoor per openbaarmaking een vergoeding verschuldigd van driemaal het tussen partijen overeengekomen honorarium.

8.3 Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Blockline ICT & Media veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te (laten) brengen. Blockline ICT & Media houdt het auteursrecht over het ontwerp.

8.4 Indien geen bepaling van de gebruikstermijn (de termijn van publicatie) heeft plaatsgevonden, wordt deze, behalve voor illustraties in boeken, geacht te zijn beperkt tot twaalf (12) maanden.

8.5 Indien geen bepaling omtrent de duur van de exclusiviteit heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht te zijn beperkt tot twaalf (12) maanden.

8.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Blockline ICT & Media gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, tenzij Blockline ICT & Media hiermee uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

8.7 Blockline ICT & Media zal nimmer aansprakelijk zijn voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten die veroorzaakt zijn door het gebruik van door Blockline ICT & Media geleverde producten/ materiaal, indien deze inbreuk veroorzaakt is:
a. door de door opdrachtgever aan Blockline ICT & Media ter beschikking gestelde programmatuur, beeldmateriaal, of ander materiaal;
b. door wijzigingen in de producten, uitgevoerd door een ander dan Blockline ICT & Media;
c. door gebruik van de producten op een andere wijze dan waarvoor deze zijn bestemd c.q. ontwikkeld; of
d. door de samenhang met niet door Blockline ICT & Media geleverde programmatuur/apparatuur.

8.8 Blockline ICT & Media heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het werk te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

8.9 Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Blockline ICT & Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volgende zaken, of daaruit voortvloeiende schade:
a. fouten in en/of schade aan het materiaal dat door de opdrachtgever aangeleverd is;
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c. fouten van werknemers van opdrachtgever of van namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.4 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest; of
g. schade aan geleverd materiaal ontstaan tijdens de verzending per reguliere post.
h. schade of aansprakelijkheid door teksten of afbeeldingen die door opdrachtgever zijn aangeleverd. (denk aan racistische afbeeldingen/ teksten).

9.2 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Blockline ICT & Media, is de aansprakelijkheid van Blockline ICT & Media voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan het aan de opdracht verbonden bedrag aan honorarium.

9.3 Uitsluitend Blockline ICT & Media geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

9.4 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Blockline ICT & Media, op straffe van verval.

9.5 Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Blockline ICT & Media aansprakelijk is.

9.6 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden totdat de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Blockline ICT & Media niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.6 Blockline ICT & Media zal het werk één (1) jaar ter beschikking houden voor de opdrachtgever. In een eventueel geval van hergebruik of herplaatsing van het door Blockline ICT & Media voor de opdrachtgever uitgevoerde werk, dient opnieuw een honorarium overeengekomen worden.

ARTIKEL 10: BETALING

10.1 De door Blockline ICT & Media aan de opdrachtgever toegezonden facturen dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening.

10.2 Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet tijdig is voldaan, is de opdrachtgever zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur aan Blockline ICT & Media een rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke (handels)rente (art. 6:119(a) BW). Een verstreken gedeelte van een maand zal als één (1) maand worden aangemerkt.

10.3 Alle – daadwerkelijk – (buiten)gerechtelijke kosten van Blockline ICT & Media, ontstaan uit of verband houdende met de niet juiste of niet tijdige nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever.

10.4 De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het Rapport Voor-werk II2, zoals door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak wordt aanbevolen, welke kosten minimaal € 500,– bedragen. Indien Blockline ICT & Media hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.5 De gerechtelijke kosten zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

10.6 De vorderingen van Blockline ICT & Media op de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, zijn in ieder geval onmiddellijk en zonder ingebrekestelling of aankondiging – geheel – opeisbaar in de volgende gevallen: Bij niet-stipte betaling door de opdrachtgever, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt of een aanvraag daartoe is ingediend, surséance van betaling wordt aangevraagd of is verleend, wanneer de opdrachtgever toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt dan wel de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, wanneer enig beslag op de goederen van de opdrachtgever is gelegd, dan wel wanneer de opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of te kennen geeft zijn bedrijfsvoering te zullen staken of te hebben gestaakt, bij overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen (gedeeltelijke) overdracht van de zeggenschap in het bedrijf.

10.7 Blockline ICT & Media is steeds gerechtigd van de opdrachtgever zekerheid, een en ander ter keuze van Blockline ICT & Media, te bedingen voor de nakoming van zijn (toekomstige) financiële verplichtingen jegens Blockline ICT & Media, waaronder mede begrepen het verlangen van betaling van een voorschotbedrag. Indien en zolang de opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Blockline ICT & Media gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of (de) overeenkomst(en) onmiddellijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht hetgeen de opdrachtgever bij de betaling aangeeft.

ARTIKEL 11: OPZEGGING EN ONTBINDING

11.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

11.2 Indien:
a. de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens Blockline ICT & Media niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
b. de opdrachtgever failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling aanvraagt of is verleend;
c. de opdrachtgever toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt;
d. op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt of is gelegd;
e. de opdrachtgever volgens Blockline ICT & Media onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn om aan zijn verplichtingen jegens Blockline ICT & Media te voldoen;
f. de opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt;
g. de opdrachtgever overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan van zijn bedrijfsvoering, overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, waaronder de (gedeeltelijke) overdracht van de zeggenschap in het bedrijf en de opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Blockline ICT & Media heeft voldaan, heeft Blockline ICT & Media het recht door het enkel plaatsvinden van een van de hiervoor gemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen en het geleverde werk als zijn eigendom terug te vorderen, en/of enig bedrag door de opdrachtgever aan Blockline ICT & Media verschuldigd in zijn geheel op te eisen, een en ander onverminderd het recht van Blockline ICT & Media op schadevergoeding.

11.3 Indien de overeenkomst door Blockline ICT & Media wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Blockline ICT & Media redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

11.4 De schadevergoeding bedoeld in de vorige drie leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Blockline ICT & Media op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

11.5 Het is opdrachtgever na opzegging/ontbinding niet toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk op enigerlei wijze te gebruiken.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle met Blockline ICT & Media gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van alle geschillen uit de tussen Blockline ICT & Media en de wederpartij gesloten overeenkomsten, deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, is de Rechtbank Lelystad bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen, behoudens indien het geschil onder de competentie van de kantonrechter valt, in welk geval de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing zijn.

————-

1 Een exemplaar van de Richtlijn Digitaal Aanleveren is te downloaden vanaf de website: www.bno.nl.

2 Rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, onder meer te raadplegen via de NVvR-website www.verenigingvoorrechtspraak.nl.